Статии

Публична политика - история

Публична политика - история


Публичната администрация

Нашите редактори ще прегледат изпратеното от вас и ще решат дали да преразгледат статията.

Публичната администрация, прилагането на правителствените политики. Днес публичната администрация често се разглежда като включваща и известна отговорност за определяне на политиките и програмите на правителствата. По -конкретно, това е планиране, организиране, насочване, координиране и контрол на правителствените операции.

Публичната администрация е характеристика на всички нации, независимо от тяхната система на управление. В рамките на нациите публичната администрация се практикува на централно, междинно и местно ниво. Всъщност отношенията между различните нива на управление в рамките на една нация представляват нарастващ проблем на публичната администрация.

В по -голямата част от света създаването на висококвалифицирани административни, изпълнителни или директивни класове направи публичната администрация отделна професия. Органът на публичните администратори обикновено се нарича държавна служба. В Съединените щати елитарните класови конотации, исторически свързани с държавната служба, бяха съзнателно изоставени или от началото на 20 -ти век, в резултат на което държавните служители бяха признати за професионалисти и ценени за техния опит.

Традиционно държавната служба се противопоставя на други органи, обслужващи държавата на пълен работен ден, като военните, съдебната власт и полицията. Специализираните услуги, понякога наричани научни или професионални граждански служби, предоставят техническа, а не обща административна подкрепа. Традиционно в повечето страни се прави разлика и между държавната служба в страната и тези лица, ангажирани в чужбина с дипломатически задължения. Следователно държавният служител е един от група лица, които са пряко заети в администрацията на вътрешните работи на държавата и чиято роля и статут не са политически, министерски, военни или военни.

В повечето страни държавната служба не включва местни власти или публични корпорации. В някои държави обаче - особено тези унитарни щати, в които провинциалната администрация е част от централното правителство - някои провинциални служители са държавни служители. В Съединените щати всички нива на управление имат свои собствени държавни служби - федерални, щатски и местни - и държавната служба е конкретно тази част от държавната служба, която се въвежда чрез изпит и предлага постоянен мандат.

Някои характеристики са общи за всички държавни служби. Висшите държавни служители се считат за професионални съветници на онези, които формулират държавната политика. В някои страни изискванията за влизане за кариера в по -високите квалификации на държавна служба са в технически области като счетоводство, икономика, медицина и инженерство. В други страни юридическото обучение се счита за подходящо, а в други не се изисква специфична техническа или академична дисциплина сред кандидатите за висши длъжности. Каквито и да са техните точни квалификации, висшите държавни служители са професионални в смисъл, че се смята, че опитът им в публичните дела им дава познания за границите, в които държавната политика може да бъде ефективна, и за вероятните административни резултати от различни начини на действие. От държавните служители във всяка страна се очаква да съветват, предупреждават и подпомагат отговорните за държавната политика и, когато това е решено, да предоставят организацията за нейното прилагане. Отговорността за политическите решения се носи от политическите членове на изпълнителната власт (тези членове, които са избрани или назначени да дават политически насоки на правителството и, обикновено, кариерните държавни служители). Обикновено държавните служители са защитени от публична вина или порицание за техните съвети. Актовете на тяхната администрация обаче могат да бъдат обект на специален съдебен контрол, от който никой член на изпълнителната власт не може да ги защити.

Държавните служби са организирани по стандартни йерархични линии, в които командната структура се издига пирамидално от най-ниските офиси до най-високите. Тази команда предполага подчинение на законните разпореждания на висшестоящо лице и за да се поддържа тази система йерархията на офисите е белязана с постоянни длъжности, с ясно определени задължения, специфични правомощия и заплати и привилегии, обективно оценени. В някои страни може да има директно назначаване на по -висок пост на лица, които преди това не са били наети в службата, но дори и тогава призната система за вътрешно повишаване подчертава естеството на йерархичната пирамида.

Тази статия обсъжда растежа на публичната администрация през историята, както и нейното развитие в различни политически системи. Специално внимание се обръща на проблемите на административното право и бюрократичната структура. За обсъждане на тема, неразделна от публичната администрация, виж правителствена икономическа политика. За по -нататъшно обсъждане на различните режими, при които действа публичната администрация, виж политическа система.


Формулирането на политиката има осезаем резултат: Законопроектът се изправя пред Конгреса или регулаторна агенция, която изготвя предложения за правила. Процесът продължава с осиновяването. Политика се приема, когато Конгресът приеме законодателство, разпоредбите станат окончателни или Върховният съд вземе решение по дело.

Политикът е човек, който създава идеи и планове, особено тези, осъществени от бизнес или правителство. Кмет, училищно настоятелство, борд на директорите на корпорации и президентът на Съединените щати са всички, които определят политиката. Политиката се отнася до плановете, които правителството или бизнеса следва.


Съдържание

Предвидени ефекти Редактиране

Предвидените последици от политиката варират значително в зависимост от организацията и контекста, в който са направени. Най -общо, политиките обикновено се въвеждат, за да се избегне някакъв негативен ефект, който е забелязан в организацията, или да се търси някаква положителна полза. [ необходим цитат ]

Политиките за корпоративни покупки дават пример за това как организациите се опитват да избегнат негативните ефекти. Много големи компании имат политики, според които всички покупки над определена стойност трябва да се извършват чрез процес на покупка. Като изисква този стандартен процес на закупуване чрез политика, организацията може да ограничи отпадъците и да стандартизира начина на закупуване. [ необходим цитат ]

Щат Калифорния дава пример за политика за търсене на облаги. През последните години броят на хибридните автомобили в Калифорния се е увеличил драстично, отчасти поради промените в политиката във федералното законодателство, които осигуряват 1500 щатски долара данъчни кредити (след постепенното премахване), както и използването на ленти за автомобили с висока заетост за собствениците на хибриди (няма хибридни превозни средства от лоу). В този случай организацията (щата и/или федералното правителство) създаде ефект (увеличаване на собствеността и използването на хибридни превозни средства) чрез политика (данъчни облекчения, магистрални платна). [ необходим цитат ]

Нежелани ефекти Редактиране

Политиките често имат странични ефекти или непредвидени последици. Тъй като средите, които политиките се стремят да повлияят или манипулират, обикновено са сложни адаптивни системи (напр. Правителства, общества, големи компании), промяната на политиката може да има контраинтуитивни резултати. Например правителството може да вземе политическо решение за повишаване на данъците с надеждата да увеличи общите данъчни приходи. В зависимост от размера на увеличаването на данъка, това може да има общия ефект от намаляване на данъчните приходи, като предизвика изтичане на капитал или чрез създаване на толкова висока ставка, че гражданите са възпирани да спечелят парите, които се облагат с данък. (Вижте кривата на Лафер.) [ необходим цитат ]

Процесът на формулиране на политика теоретично включва опит за оценка на възможно най -много области на потенциално въздействие върху политиката, за да се намалят шансовете, че дадена политика ще има неочаквани или непредвидени последици. [3]

В политическите науки политически цикъл е инструмент, използван за анализ на развитието на елемент от политика. Той може също да бъде посочен като „стагистки подход“, „етапен евристичен“ или „етапов подход“. Следователно това е общо правило, а не реалната реалност на начина на създаване на политиката, но е повлияло на начина, по който политолозите са гледали на политиката като цяло. [4] Той е разработен като теория от работата на Харолд Ласуел.

Популярният модел на политическия цикъл на Харолд Ласуел раздели процеса на седем отделни етапа, задавайки въпроси как и защо трябва да се правят публични политики. [5] С етапите, вариращи от (1) разузнаване, (2) повишаване, (3) предписание, (4) извикване, (5) заявление, (6) прекратяване и (7) оценка, този процес по своята същност се опитва да комбинира политиката изпълнение на формулираните цели на политиката. [6]

Една версия от Джеймс Е. Андерсън, в неговата Изготвяне на публична политика (1974) има следните етапи:

  настройка (Идентификация на проблем) - Разпознаването на определен предмет като проблем, изискващ допълнително внимание от страна на правителството.
 1. Формулиране на политика - включва проучване на различни варианти или алтернативни начини на действие за решаване на проблема. (оценка, диалог, формулиране и консолидация)
 2. Вземане на решения-Правителството решава крайния начин на действие, дали да запази статуквото на политиката или да го промени. (Решението може да бъде „положително“, „отрицателно“ или „бездействие“)-Крайното решение, взето по-рано, ще бъде приложено на практика. - Оценява ефективността на публичната политика от гледна точка на нейните намерения и резултати. Участниците в политиката се опитват да определят дали курсът на действие е успешен или неуспешен, като изследват неговото въздействие и резултати.

Осемстепенният политически цикъл е подробно разработен в Наръчник на австралийската политика от Питър Бриджман и Глин Дейвис: (сега с Катрин Алтхаус в четвъртото и петото му издание)

 1. Идентификация на проблем (който прониква в целия процес)
 2. Разработване на политически инструмент
 3. Изграждане на координация и коалиции
 4. Проектиране на програмата: Вземане на решения
 5. Прилагане на политиката
 6. Оценка на политиката

Моделът Althaus, Bridgman & amp Davis е евристичен и повтарящ се. Умишлено е нормативно [ необходимо уточнение ] и не са предназначени за диагностика [ необходимо уточнение ] или предсказуем. Политическите цикли обикновено се характеризират като възприемащи класически подход и са склонни да описват процесите от гледна точка на вземащите политически решения. Съответно, някои постпозитивистки учени оспорват цикличните модели като неотзивчиви и нереалистични, предпочитайки системните и по -сложни модели. [7] Те разглеждат по -широк кръг участници, участващи в политическото пространство, което включва организации на гражданското общество, медии, интелектуалци, мозъчни тръстове или изследователски институти за политики, корпорации, лобисти и т.н.

Политиките обикновено се публикуват чрез официални писмени документи. Политическите документи често идват с одобрение или подпис на изпълнителните правомощия в рамките на една организация, за да легитимират политиката и да демонстрират, че тя се счита за действаща. Такива документи често имат стандартни формати, характерни за организацията, издаваща полицата. Докато такива формати се различават по форма, политическите документи обикновено съдържат определени стандартни компоненти, включително: [ необходим цитат ]

 • А декларация за цел, очертавайки защо организацията издава политиката и какъв би трябвало да бъде нейният желан ефект или резултат от политиката.
 • Ан приложимост и обхват изявление, описващо на кого влияе политиката и кои действия са повлияни от политиката. Приложимостта и обхватът могат изрично да изключат определени хора, организации или действия от изискванията на политиката. Приложимостта и обхватът се използват за фокусиране на политиката само върху желаните цели и избягване на непредвидени последици, когато е възможно.
 • Ан дата на влизане в сила което показва кога политиката влиза в сила. Политиките със задна дата са рядкост, но могат да бъдат намерени.
 • А отговорности раздел, указващ кои страни и организации са отговорни за изпълнението на отделни декларации за политика. Много политики може да изискват създаването на някаква текуща функция или действие. Например политика за покупки може да посочва, че офис за покупки трябва да бъде създаден за обработка на заявки за покупка и че този офис ще отговаря за текущите действия. Отговорностите често включват идентифициране на всички съответни структури за надзор и/или управление.
 • Политически изявления посочване на специфичните разпоредби, изисквания или промени в организационното поведение, които създава политиката. Декларациите за политика са изключително разнообразни в зависимост от организацията и намеренията и могат да приемат почти всяка форма.

Някои правила могат да съдържат допълнителни раздели, включително:

 • Заден план, посочвайки всички причини, история, етични данни и/или намерение, довели до създаването на политиката, които могат да бъдат посочени като мотивиращи фактори. Тази информация често е доста ценна, когато политиките трябва да бъдат оценявани или използвани в двусмислени ситуации, точно както намерението на закона може да бъде полезно за съда, когато решава дело, което включва този закон.
 • Определения, предоставяйки ясни и недвусмислени дефиниции за термини и понятия, намерени в документа за политиката. [необходим цитат]

Американският политолог Теодор Дж. Лоуи предлага четири типа политика, а именно разпределителна, преразпределителни, регулаторни и съставен в статията си „Четири системи на политика, политика и избор“ и в „Американски бизнес, публична политика, казуси и политическа теория“. Политиката разглежда намеренията на организацията, независимо дали са правителствени, бизнес, професионални или доброволни. Политиката има за цел да повлияе на „реалния“ свят, като ръководи решенията, които се вземат. Независимо дали са официално написани или не, повечето организации са определили политики. [8]

Политиките могат да бъдат класифицирани по много различни начини. По -долу е извадка от няколко различни типа политики, разбити според ефекта им върху членовете на организацията. [8]

Политики за разпространение Редактиране

Политиките за разпространение разширяват стоките и услугите към членовете на организацията, както и разпределят разходите за стоките/услугите между членовете на организацията. Примерите включват правителствени политики, които влияят върху разходите за благосъстояние, обществено образование, магистрали и обществена безопасност, или план за обезщетения на професионална организация. [8]

Регулаторни политики Редактиране

Регулаторните политики или мандати ограничават дискретността на отделните лица и агенции или по друг начин принуждават определени видове поведение. Обикновено се смята, че тези политики се прилагат най -добре, когато доброто поведение може лесно да бъде определено и лошото поведение може лесно да се регулира и наказва с глоби или санкции. Пример за доста успешна публична регулаторна политика е тази за ограничение на скоростта на магистралата. [8]

Съставни политики Редактиране

Съставните политики създават субекти на изпълнителната власт или се занимават със закони. Съставните политики също се занимават с фискална политика при някои обстоятелства. [8]

Политики за преразпределение Редактиране

Политиките са динамични, те не са просто статични списъци с цели или закони. Трябва да се прилагат схеми на политиките, често с неочаквани резултати. Социалните политики са това, което се случва „на място“, когато те се прилагат, както и това, което се случва на етапа на вземане на решения или законодателен етап. [8]

Когато се използва терминът политика, той може да се отнася и за: [8]

 • Официална правителствена политика (законодателство или насоки, които уреждат начина, по който законите трябва да се прилагат)
 • Широки идеи и цели в политически манифести и брошури
 • Политика на компания или организация по определена тема. Например политиката на равните възможности на една компания показва, че тя има за цел да третира еднакво целия си персонал.

Действията, които организацията действително предприема, често могат значително да се различават от заявената политика. Тази разлика понякога се причинява от политически компромис относно политиката, докато в други ситуации се причинява от липса на прилагане и прилагане на политиката. Прилагането на политиката може да има неочаквани резултати, произтичащи от политика, чийто обхват се простира по -далеч от проблема, за който първоначално е създаден. Освен това, непредвидими резултати могат да възникнат от селективно или идиосинкратично прилагане на политиката. [8]

 • Причинно-следствена (съответно непричинна)
 • Детерминиран (респ. Стохастичен, рандомизиран и понякога недетерминиран)
 • Индекс
 • Без памет (напр., нестационарен)
 • Опортюнистичен (съответно не опортюнистичен)
 • Стационарен (съответно нестационарен)

Тези квалификатори могат да се комбинират, така че може например да има политика за стационарен индекс без памет.


История на програмата

Интердисциплинарната програма в Станфорд по публична политика предлага силна бакалавърска степен от 1980 г. Програмата за публична политика възниква през 1979 г., като първите специалности са индивидуално проектирани. Право на издаване на дипломи е получено от университета през 1981 г. Джеймс Роуз (икономика), Линкълн Моузес (статистика) и Нейтън Розенберг (икономика) основават програмата за публична политика в отговор на нарастващото значение и актуалност на политиката и законодателния процес както на местно ниво. и национално.

Нейтън Розенберг е бил директор на програмата от 1979 до 1982 г., последван от Линкълн Моузес (1982-85) и Джон Фереджон (1985-86). През 1986 г. Роджър Нол от катедрата по икономика започва своя мандат като директор на програмата за публична политика. Тери Мо (1988), Джон Коган (1993) и Дейвид Брейди (1995-96) служеха като временни директори, докато професор Нол беше в отпуск. Дейвид Брейди (GSB, политически науки, институт Хувър) стана директор през 2002 г. с Джефри Ротуел (икономика) като асоцииран директор.

През 2005 г. Брус Оуен, старши научен сътрудник на Гордън Кейн в Станфордския институт за изследване на икономическата политика (SIEPR), стана директор на програмата. През тази година публичната политика се премести в рамките на SIEPR за административни цели, като същевременно запази своята академична връзка с Хуманитарната и научна гимназия. Грегъри Ростън, също от SIEPR, беше назначен за заместник-директор на програмата през 2006 г. и стана съдиректор. През 2006 г. Сенатът на Факултета одобри Програмата за публична политика за дипломирана програма, която включва магистърска степен (двугодишна професионална степен) и магистърска степен по публична политика (едногодишна степен). И двете магистърски програми първоначално бяха отворени само за студенти от Станфорд. През есента на 2007-2008 г. започна първият випуск, състоящ се от трима ученици. Оттогава програмата непрекъснато нараства. През есента на 2009 г. програмата също започна да приема котерминални заявления, които позволяват на студентите да завършат бакалавърска степен по всяка дисциплина и магистърска степен по публична политика едновременно.

Д -р Ростън пое поста директор на програмата през есента на 2014 г. През лятото на 2019 г. програмата за обществена политика се премести в Encina Hall West.


Какви кариери преследват студентите от EHPP?

Накратко, специалността на EHPP подготвя студентите за лидерски позиции в областта на правото, публичната политика, етиката и застъпничеството, като им осигурява строго, интердисциплинарно хуманистично и социално-научно образование. Той също така служи като отлична пролетна дъска за следдипломно обучение в голямо разнообразие от дисциплини. 


Имаме възпитаници, работещи в широк спектър от кариери, включително адвокатска практика, бизнес и финанси, управление с нестопанска цел и правителство.


За нас

The Списание за история на политиката е интердисциплинарно, рецензирано академично списание, занимаващо се с прилагането на историческите перспективи в изследванията на публичната политика. Списанието насърчава публикации, изследващи формирането и развитието на публичната политика, в които различни методи и теории се прилагат към публичната политика и политиката в историческа перспектива. Докато се стреми да информира учени, интересуващи се от историята на политиката, списанието също така се стреми да информира политиците чрез исторически подход към публичната политика.
На тези страници можете да намерите информация за това как да изпратите ръкописи до Списание за история на политиката, съдържанието на минали броеве, редакторите и редакционния съвет, минали и бъдещи конференции по история на политиката, както и друга информация за списанието.

ЧАСОВИЩЪТ В НОВИНИТЕ

Статия, подадена от Сюзън М. Реверби до списанието за лекарите по обществено здраве в САЩ, които умишлено са заразили гватемалци със сифилис, за да проучат ефективността на пеницилина, беше публикувана наскоро в New York Times. Той също е включен в колоната на Патриша Дж. Уилямс „Дневник на луд професор по право“ в броя на „Нацията“ от 25 октомври.

И КАКВО ЩЕ ПРАВИМ?

Публикувано чрез сътрудничеството на Училището за исторически, философски и религиозни изследвания към Държавния университет в Аризона, Института за политическа история и Cambridge University Press, Списание за история на политиката дава глас на учените, занимаващи се с изучаване на публичната политика в Съединените щати и други нации, като се фокусира върху следното:

- Произход и развитие на политиката чрез историческо проучване

- Исторически анализ на конкретни области на политиката и политически институции

- Изследване на приемствености и промени в политиката във времето.

- Интердисциплинарни изследвания на публичната политика

-Сравнителни исторически подходи към развитието на публичната политика

АБОНАМЕНТИ

Абонаменти за Списание за история на политиката са $ 61/година за физически лица в Северна Америка. Институционалните абонаменти за печат и онлайн са $ 233. в Северна Америка. Посетете Cambridge University Press за допълнителна информация за абонамента или за онлайн абонамент.


Част от традицията на Чикагския университет

Чикагският университет, един от най -известните изследователски университети в света, е дом на международно признати учени, изследователи и интелектуални пионери. През миналия век Университетът е произвел близо 90 лауреати на Нобелова награда в области на обучение, които включват медицина, икономика и физика - включително шест настоящи преподаватели.

Основан през 1890 г. с подарък от Джон Д. Рокфелер, университетът въплъщава визията на първия си президент Уилям Рейни Харпър, пионер в образованието, който вярва в силните страни на институция, която съчетава колеж за либерални изкуства в американски стил и немски -стил завършил изследователски институт.

Харпър формулира надеждата и визията си за университета на първата среща на преподавателите през 1892 г., като казва: „Въпросът пред нас е как да станем един по дух, а не непременно по мнение“.

UChicago изпълни мечтата на Харпър, бързо ставайки национален лидер във висшето образование и научните изследвания: институция от учени, които не се страхуват да прекрачат границите, да споделят идеи и да задават трудни въпроси.


UCSB добавя закон към програмата си за история на публичната политика

Като единственият университет в страната, който предлага специалност „История на публичната политика“, UC Santa Barbara играе водеща роля в тази област. С около 75 студенти, които се интересуват както от областите на историята, така и от публичната политика, има смисъл тази специалност да бъде изключително популярна, като през последното тримесечие броят на учениците се увеличи с 35 студенти. Сега, през 2020 г., UCSB обновява своята специалност ВЕЦ, за да включи учебна програма по право, която има за цел да помогне за подготовката на бъдещите адвокати за тяхната кариера. HFA разговаря с председателя на Историята на публичната политика Ранди Бергстром за новата учебна програма на програмата.

В: Разкажете ми за майора и неговата история.

А: Майорът е създаден през 80 -те години на миналия век от Робърт Кели. Той беше ранен член на отдела от 50 -те години на миналия век. Историк на политическата култура и политика, той създава Публична история. Идеята му беше, че студентите, обучени да мислят за публичната политика, ще бъдат добре подготвени да бъдат политически лидери.

В: Можете ли да опишете текущата учебна програма на специалността и какво се планира? Как конкретно ще се промени учебната програма?

А: Винаги е имало интерес да се занимава с история на правото с публичната политика. Сега имаме 14 различни преподаватели, предлагащи курсове по настоящата програма. Студентите ще могат да посещават всеки курс по история, включително курсове по социална политика и международни отношения. Студентите винаги се интересуват от курсове по история на правото. Новите курсове включват американска научна политика, история на социалната политика в САЩ и политика и публична политика в САЩ.

В: Какви курсове ще се предлагат?

А: Темите включват дипломна работа, изследователски семинари, курсове по социална политика, капитализъм/публична политика, политика/публична политика, международни отношения, история на президента (преподавател от професор Алис О’Конър), въпроси на историческата публична политика. Ще черпим и от съществуващите курсове, включително класове, вариращи от низов активизъм до историята на Африка.

В: Според вас отделът добре познат и уважаван ли е?

А: Да! Тя е класирана доста високо. Катедрата иска да запази характера си на новатор и е преосмислила специалността „Политика“, за да представи на видно място правото, отразяващо събирането на научни сили.

В: Защо има внезапно добавяне на закон?

А: Замислено е преди. Успяхме да поставим нашите студенти в много катедри, включително правото. Студентите са видели Историята на публичната политика като основна за подготовката на закона, подобна на специалности като политология и социология. Добър момент е да уведомите студентите, че имаме тази програма.

В: С тази промяна какви предвиждате, че могат да бъдат предизвикателства за учениците?

А: Искаме да премахнем тесните места за учениците. С това казано, ако броят на специалностите расте, това ще привлече много допълнително внимание. Ще трябва да осигурим повече места за студенти. Предизвикателствата са добре дошли. Трябва да се уверим, че нашите ученици го намират за привлекателен. В момента студентите са длъжни да напишат дипломна работа, която изисква много изследвания и насоки. С растежа ще бъде трудно да поканите студентите да направят тази теза. Ние все още ще предлагаме това, но изследователски проект също може да изпълни това.

Доцентът по история на Калифорнийския университет в Санта Барбара Ранди Бергстром обявява, че катедрата добавя закон към специалността си „Публична политика“.

Мадисън Къркпатрик е четвърта година специалност социология в Калифорнийския университет в Санта Барбара и стажант в Отдела за хуманитарни и изящни изкуства.


Споделяне на водите на река Колорадо: История, обществена политика и Договора за река Колорадо

През 1997 г. се навършват 75 години от подписването на Пакта за река Колорадо. Делегати от седемте басейни на река Колорадо се срещнаха на 9 ноември 1922 г. в Ню Мексико, за да обсъдят, преговарят и в крайна сметка да разработят договора. След това той беше подписан в Двореца на управителите, Санта Фе, на 24 ноември. Компактната разпределена вода на река Колорадо между щата Горна и Долна басейна и в резултат на това се счита за определящ документ в управлението на река Колорадо.

Като мярка за неговата важност и ръст, компактът се превърна в ключов камък на „Закона на реката“. Законът на реката е съставна част, която някои биха могли да кажат като „асортимент“, за да опише по -добре нейната частична съвкупност от държавни и федерални закони и разпоредби, съдебни решения и международни договори, сключени във времето с цел управление на река Колорадо. Загрижен за една от най -важните реки на Запада, компактът ясно стои като паметник в западното законодателство на САЩ.

Както подобава на паметник, подписването на договора е забележително събитие, което западните водни интереси помнят и празнуват. Съответно, по време на 28-31 май 1997 г. в Бишопс Лодж в Санта Фе се провежда симпозиум за река Колорадо, където делегатите на компактните дружества се срещнаха през 1922 г., за да отпразнуват 75-годишнината от подписването на договора. Темата на симпозиума беше „Използване на историята за разбиране на настоящите проблеми с водата“.

Голяма част от следващата дискусия разчита на идеи и информация, идващи от конференцията в Санта Фе на 28-31 май, от отделни лектори, дискусии и неофициални забележки и коментари.

Пактът: История и публична политика

Темата на симпозиума от 28 до 31 май „Използване на историята за разбиране на настоящите проблеми с водата“ широко интерпретира значението на договора. Той прикани участниците да разглеждат договора както като историческо събитие, така и като публична политика. Прегледът на създаването и наследството на договора по този начин показа, че границата между историята и публичната политика не винаги е ясно определена.

Случващи се в определено време и място, всички закони и публични политики имат историческо и културно значение. Това значение обаче привлича по -голямо внимание, когато се включва река Колорадо, „реката на Запада“. Западът винаги е бил земя на митове и легенди, символичното му значение понякога се е наслагвало и дори е затъмнявало физическата реалност на земята, водата и хората. И река Колорадо споделя това величие и мистика.

Част от това се втрива в проучванията на обществената политика на река Колорадо. Това, което изглежда се изисква, е по -широк, по -дълбок и по -разнообразен подход към подобни изследвания. Разгледан съответно, реката Колорадо се разкрива като сложен исторически, културен и общественополитически документ.

За тези, които се интересуват от развитието на западната вода, независимо дали хидрологията, историята или текущите въпроси, Пактът на река Колорадо и, по -общо, управлението на река Колорадо се превръща в богата вена за моята. Повече от просто тема за водата, компактът представлява централна тема на западните води, т.е. разпределението на оскъдните водни ресурси сред конкуриращите се интереси, за да се осигури настоящ и бъдещ растеж и развитие. Компактната е тази тема, написана широко.

Темата на конференцията също има последици отвъд река Колорадо. Неговият широк и интердисциплинарен поглед към политиката на водите, подход, който естествено идва от изследванията на река Колорадо, е приложим и в други ситуации с по -малък мащаб, например при управление на реките Сан Педро, Санта Круз или Верде. Историята може да се използва и за разбиране на текущите проблеми с водата по тези реки.

История на договора

До началото на 20 -те години щатските басейни на Колорадо бяха разтревожени за техния дял от река Колорадо. Тогава, както и сега, на растежа на Калифорния се гледаше с тревога. Нарастващият растеж означава повишено търсене на вода и другите щати на Колорадоския басейн се опасяват, че Калифорния ще установи приоритетни права за водата на река Колорадо. Това, че Калифорния е допринесла за най -малкото количество отток на реката, добави жлъч към ситуацията.

(В своята презентация на конференцията Пат Мълрой, генерален мениджър на Водната администрация на Южна Невада, коментира: „Нещата се промениха, но това, което остава същото е, че Калифорния беше проблем тогава, а Калифорния е проблемът днес.“)

Загрижеността едва ли беше успокоена от федерален доклад, препоръчващ изграждането на язовир "в или близо до Боулдър Каньон", който би увеличил достъпа на Калифорния до река Колорадо. Загрижеността се тревожи, когато Върховният съд на САЩ постанови през юни 1922 г., че законът за предишното присвояване се прилага независимо от държавните линии. Бързо развиващ се щат, т.е. Калифорния, би могъл след това да установи приоритетно използване на водата от река Колорадо в краен недостатък на по-бавно растящите щати в горния басейн.

Изглеждаше необходима някаква форма на съгласувани усилия. Делф Карпентър, адвокат от Колорадо, се включи и предложи на държавите от река Колорадо да преговарят за споразумение за определяне на правата на отделните държави върху речните води. По това време междудържавните договори за разрешаване на водни спорове бяха неизпитана, непроверена стратегия.

Причините на Карпентър да се застъпи за междудържавен компакт са познати днес. Той беше много предпазлив, някои дори казват, че са параноични по отношение на федералното участие в държавните дела и се опасяват, ако щатите не получат домовете си, за да може федералното правителство да поеме управлението, в неблагоприятно положение за щатите. Освен това той искаше да прекрати съдебни спорове, които ще отнемат време и ресурси и вярва, че междудържавен договор ще постигне тази цел.

The compact's crowning accomplishment was the apportionment of Colorado River water, between Upper and Lower Basin states. The delegates initially intended to apportion river water directly to each state. A seemingly sensible approach, this strategy had the potential to prevent future conflicts among the states. The basis to determine each state's share was to be the amount of irrigable land within a state. Determining such acreage, however, proved to be a very contentious issue, one that threatened to undermine compact negotiations.

Further, as the discussions progressed it became clear to many of the delegates that the major disagreements on the table were between the upper and lower basins, not among the states within each basin. Also the data to determine appropriations to individual states simply was not available. A two-basin strategy was viewed as a means to resolve the difficulties, although it was not to the liking of all the delegates. Arizona's delegate W. S. Norviel complained, "It doesn't arrive at any conclusion, and . it leaves the two divisions to work out their own salvation."

Despite the objections, the adopted strategy was to divide Colorado River water equally between Upper and Lower Basin states, with the demarcation line set at Lee's Ferry, located in northern Arizona's canyon country close to the Utah border. Wyoming, Colorado, Utah, and New Mexico were designated Upper Basin states and California, Arizona and Nevada Lower Basin states. Each basin was to receive 7.5 million acre-feet (maf) per year. Along with their allocations, the Lower Basin states could increase their apportionment by one maf. This represented a bonus to ensure lower basin acceptance of the compact

(Actually, the Upper Basin states were obliged to deliver 75 maf at Lee's Ferry during each ten-year period. The extended time frame allowed the required delivery to be averaged over time to make up for years of low flow. )

The delegates figured allocations on hydrologic data from the Reclamation Bureau that indicated annual Colorado River flow at Lees Ferry to be 16.4 maf. In truth, however, Colorado River flow is a good deal less than that. Data from three centuries indicate an average flow of about 13.5 maf. Also, flows are highly erratic, ranging from 4.4 maf to over 22 maf.

Built into the compact then, between what it promised and what the river was prepared to deliver, was water scarcity. There is not enough water to go around. As a result, water scarcity is the root of most of the disputes and problems subsequently arising over the compact and the Law of the River. It is a situation that links past and present Colorado River issues and will be an abiding concern in the future.

When further examining the history of the compact and especially Arizona's role in it, water scarcity is seen as a driving force behind many developments. An historical review also shows how subsequent events affected the compact in ways that violated the political ideals of its framers. Arizona, in seeking to protect its Colorado River interests, was a key player in some of these undermining events.

Arizona Stands Firm

In reviewing the give and take of compact negotiators, one figure stands out as especially obstretuous and contrary, W. S. Norviel of Arizona. His insistence that the Lower Basin states receive all the water of their tributaries, plus half the river's flow at Lee's Ferry, almost wrecked the negotiations. The extra one maf that was allowed to the Lower Basin states was to placate Norviel, in a battle over whether tributary flow would be counted as part of a state's Colorado River allocation.

(Although Norviel's feistiness complicated and prolonged the proceedings, he was viewed as an effective fighter for his state's cause. Herbert Hoover, the federal chairman of the commission, described Norviel as "the best fighter on the Commission" and told him, "Arizona should erect a monument to you and entitle it 'One million acre feet.' ")

Even after the signing of the compact, Arizona played a divisive role, still acting "the dog in the manger," as described by Rita Pearson, director of the Arizona Department of Water Resources, at the recent conference. Within five months of the signing all states except Arizona ratified the compact. Arizona's Governor Hunt faulted the compact for not allocating water directly to the states, instead of to the basins. As per the compact, the law of prior appropriations would not apply between the basins, but if enforced within basins, Arizona would be competing with rapidly growing California.

The proposed Boulder Canyon project, which included construction of the All-American Canal and a high dam on the lower river, intensified animosity between Arizona and California. The project increased California's access to the Colorado River, to Arizona's distinct disadvantage. The bill approving the project passed despite Arizona's objections. Arizona then turned to the courts in an effort to get satisfaction, but without success.

In the early 1940s, Arizona began to reassess its strategy. To effectively use its Colorado River apportionment, the water would need to be delivered to the growing population in the south-central part of the state. State leaders realized that support for such a reclamation project would be contingent upon Arizona's ratification of the compact. On February 3, 1944, Arizona unconditionally ratified the compact, 22 years after it was negotiated. Negotiations for a Central Arizona Project commenced.

Formal approval for such a project, however, was not likely until California and Arizona resolved their dispute over Colorado River use. Lingering animosities prevented any agreement between the two states, and so in 1952, Arizona asked the U.S. Supreme Court for a judicial apportionment.

After 11 years the mammoth and complicated case concluded. The decision in Arizona v. California resulted in major power shifts, between the states and between the states and the federal government. Colorado River water was apportioned, with California receiving 4.4 maf, Arizona 2.8 maf and Nevada 300,000 af, with each state also awarded all the water in their tributaries. Arizona was a big winner, gaining almost all the advantages it sought in the 1922 compact. A nagging water supply problem was resolved.

In its quest for a settlement, however, Arizona cut across the grain of the original compact, and its victory is tinged with some sense of irony. The labors of the compact negotiators were greatly motivated by a desire to avoid costly and lengthy litigation. Yet, due to Arizona's efforts, the compact has had not only its day, but literally years in court. One of the most complicated and hotly contested cases in U. S. Supreme Court history, lasting 11 years and costing almost $5 million, Arizona v. California easily lived up to the worst fears of the compact negotiators.

Further, compact delegates distrusted, and in some cases actually feared federal involvement in Colorado River affairs. Arizona v. California opened the door to federal participation. The decision interpreted the Boulder Canyon Act as empowering the Secretary of Interior to act as water master of the Lower Colorado River, to apportion future surpluses and shortages among the states and even among users within the states.

Arizona's actions greatly contributed to undermining some of the political ideals that motivated the making of the compact. Future application and interpretation of the compact must reckon with this legacy. Yet Arizona was merely acting to protect its interests. California was using its congressional clout to frustrate Arizona's claims. However, in turning to the courts which generally sided with Arizona the state brought on unintended consequences.

Arizona's dispute with California might truly be described as "living history," having roots in the past but, at the same time, sounding a theme that remains very much in force today. Concern about California still stalks Colorado Basin states, especially, once again, Arizona, and greatly determines their Colorado River policies.

Colorado River Use Today

The compact "apportioned from the Colorado River in perpetuity to the Upper Basin and the Lower Basin" 7.5 maf each per year. The states within each basin were to work out each state's allocation. Unable to agree among themselves, the embattled Lower Basin states settled the matter in the courts.

The Upper Basin states proved more amenable to a cooperative settlement. (By reaching accord among themselves they avoided the more intrusive federal role that their quarrelsome southern states brought upon themselves.) A contract was signed in 1948 assigning 51.75 percent to Colorado, 23 percent to Utah, 14 percent to Wyoming and 11.25 percent to New Mexico.

Percentages were given rather than actual amounts because by this time the Upper Basin states were unsure of the amount of water they would have for themselves, after complying with the Law of the River and delivering 7.5 maf per year to the Lower Basin states.

The states vary to the extent they are currently using their Colorado River allocation. Development is occurring much more slowly in the Upper Basin states than in the Lower Basin and as result Utah, Wyoming, Colorado and New Mexico have not yet used their full allocation of Colorado River water.

The rapidly growing Lower Basin states have a more immediate need of their Colorado River apportionments. Southern Nevada anticipates that the state's 300,000 af Colorado River allocation along with its groundwater resources will meet its needs only until about 2015. Officials are vigorously exploring options for obtaining more water, including dipping into Arizona's hitherto unused portion.

The Central Arizona Project was to enable Arizona to more fully use its full 2.8 maf allocation of Colorado River water. Transported CAP water, however, has not sold as readily as expected. As a result, Arizona in recent years still used only part of its allocation, leaving from 300,000 to one maf in the river. With the establishment of a water bank, Arizona is expected to use almost its full allocation for the first time this year. Before the water bank, the state did not expect to use its full allocation until the mid-21st century.

Meanwhile at the end of the line is thirsty southern California. California long has profited from other states not using their full allocations. Conveniently located downriver, California has been diverting unused water apportioned to other states. Although allocated 4.4 maf of Colorado River water, California is using about 5.2 maf in 1997.

(The table above shows projections of Colorado River use for each basin state. Although the report is fairly recent, the 1990 figures still are considered estimates since obtaining final information is a lengthy process. Efforts are currently being made to facilitate the acquisition and tabulation of data to ensure a more timely release. Also, these figures do not take into consideration the effects of Arizona's new water bank. This recent development is considered an "assessment buster. ")

In this manner Colorado River water is shared and used. The system has worked up until now mainly because the states have not been using their full allocations. As each state's supply is fully appropriated the system will tighten. A milestone was reached in 1990 when Arizona, California, and Nevada consumed for the first time the total Lower Basin's 7.5 maf allocation.

Meanwhile each of the Lower Basin states has somewhat different goals in managing its Colorado River water. In response to a directive from the Secretary of the Interior, California is working on a plan to limit its use of Colorado River water to 4. 4 maf per year, its legally apportioned amount. Nevada is seeking to obtain additional Colorado River water for the rapidly growing Las Vegas area, and Arizona is devising plans to use its entire entitlement, by banking or recharging water not presently needed.

Along with working out their Colorado River plans and strategies the states also must contend with various issues that compact delegates did not address and that later arose to prominence. Some, like environmental concerns, were not recognized as important at that time, while others, like Indian water rights, were simply side-stepped by compact negotiators. The result was that Law of the River would be in the making for many years to come. Many of those neglected issues are among the most important facing westerners today.

Indian Water Rights

Drafters of the Colorado River Compact were not unduly concerned with Indian water rights. Article VII, the compact's token acknowledgment of Indian water rights, was inserted at the insistence of Herbert Hoover. Article VII simply states, "Nothing in this compact shall be construed as affecting the obligations of the United States of America to Indian Tribes."

It was not that Indian water rights was a nonissue at the time. The 1908 Supreme Court decision Winters v. United States recognized Indian water rights regardless of whether a tribe had used the water or not, with rights established at the time reservations were created. Further, the decision stated that the state in which a reservation is located must fulfill the tribal water right. Indian water rights then was a looming question, not one to be left hanging.

The neglected issue was to return with a vengeance in the 1963 Supreme Court decision Arizona v. California. Along with determining the Colorado River rights of Arizona, Nevada, and California, the decision also quantified federal reserved rights of the five Indian reservations along the lower Colorado River: Chemehuevi, Cocopah, Colorado River, Fort Mohave and Quechan (Fort Yuma).

The court granted the reservations enough water to irrigate all practica-bly irrigable acreage within their boundaries. The water was to come from the Lower Basin states' Colorado River apportionments. Under this standard, five Indian reservations with a total population of about 10,000 were granted approximately 900,000 af of water. The lower Colorado River reservations presently are using about 80 to 90 percent of their entitlement.

Because of this landmark case these tribes have the best water rights along the Lower Colorado River. From neglected interests or parties, Indians became major players.

Indians of the Upper Basin states do not have a comparable court case to define their water rights. Through federal legislation and court cases, however, the Upper Basin tribes have acquired about one maf.

Along with the above-mentioned tribes, other Arizona tribes have potential claims to Colorado River water. Walapai and Havasupai claim to have rights, although neither has taken any legal action. About 180 miles of the Havasupai reservation borders on the Colorado River.

Still unquantified and conceded to be potentially huge, the Navajo Tribe's water rights claim could cut into the Colorado River apportionment of four states: Arizona in the Lower Basin and New Mexico, Colorado and Utah in the Upper Basin, with the major burden on Arizona. The reservation is 25,000 square miles and is located entirely within the Colorado River basin. Its western boundary is the mainstem of the Colorado River, and two tributaries, the San Juan and the Little Colorado rivers, flow through tribal land.

Some officials have speculated on what the Navajo claim might be. Noting two such publicized figures, about two maf and five maf, Stanley Pollack, special counsel for the Navajo Tribe, remarked at the conference that he is unable to figure a claim under five maf. Pollack referred to the Navajo Tribe with its unquantified water rights as a "sleeping giant" and viewed Indian water right claims as possible "compact busters."

Quantification is not the only Indian water right to be settled. Lacking sufficient development to put all their water to use, some tribes view marketing as a means to earn needed income. Questions and controversies thus arise. For example, should tribes be allowed to market water out-of-state? States generally prefer limiting tribes to intra-state water marketing.

The legal status of tribes to market their water remains relatively undefined. Various entities, including individual states, the U.S. Department of the Interior and the tribes themselves, have expressed different opinions. Some officials believe a court case, possibly at the U. S. Supreme Court level, will be needed to settle the controversy.

In the matter of water transfers, tribes generally view themselves as sovereign entities, not unlike states. Gary Hansen, attorney for the Colorado River Indian Tribes, said that, under the Winter's Doctrine, tribes have complete control of all beneficial uses of their land and water. Tribes therefore have the right to lease their water to interested entities, without the interference of the states in which their reservations are located. As might be expected states contest this view.

Water Marketing

Water marketing is another issue to emerge to challenge the compact and the Law of the River. Water marketing would enable water in this case, Colorado River water to be transferred, leased, or sold, from one party to another. Different transactions are possible, between entities within a single state or different states, either states within the same basin or in different basins. (The legal and political acceptability of these options vary. ) Many view water marketing as a suitable, even a preferred strategy to help Colorado River states meet increasing and changing water demands. The Santa Fe conference included a panel on water marketing.

Seemingly sensible in theory, such arrangements, however, are very complicated to work out, especially when Colorado River water is at issue. Several factors complicate the situation, but according to conference panelists the principle constraint is politics.

Panelist Larry MacDonnell, a Colorado lawyer, called the Colorado River the most political river in the West, a situation that greatly complicates its management. He argued that the compact contributed to this situation in various ways. By dividing river water between Upper and Lower Basin states, the compact created competing interests, each maneuvering to achieve maximum advantage. Further, whereas in the West individual water users traditionally made allocation decisions for particular beneficial uses, the compact empowered individual states to allocate their apportionment of Colorado River waters. Decisions thus became more complicated and raised the political stakes.

Tim Quinn, general manager of the Metropolitan Water District of Southern California, described the perils of water marketing, at least in California where political pitfalls prove to be especially ominous. He said, "The institutions we are living with are not in alignment with the increased acceptability of water marketing . Any water transfers must run a gauntlet at the local, regional, state levels. We have a long road to travel before we have reform."

A Californian may well be disenchanted with the present water marketing arrangements since the state now is embroiled in an involved and embittered intrastate effort to market water. The parties in the transfer are the Imperial Irrigation District, the Metropolitan Water District and the San Diego County Water Authority. The proposed deal is a complicated, highly contested proposition at stake are vast amounts of money and the control of Colorado River water. The situation has attracted national attention, most recently in a front-page story in the July 11 Wall Street Journal. The article is subheaded: "Why Markets Seem Inevitable."

Meanwhile the federal government supports the transfer and marketing of Colorado River water. The Wall Street Journal article noted above quotes Interior Secretary Bruce Babbitt as saying, "Without water markets we can't solve the problem of meeting the future water needs of the West."

In its role as manager of the Colorado River, the U. S. Bureau of Reclamation (BuRec) released draft regulations in 1994 with provision for intrastate and interstate transfers of certain types of water: unused entitlements or water conserved in the Lower Basin. Controversy arose, with states objecting, Arizona the most vigorously, to what was perceived as a federal infringement on state Colorado River rights. BuRec subsequently stepped back, allowing the states and tribes an opportunity to devise their own water banking and marketing plans. Meanwhile BuRec is revising its regulations which when released will again support transfers and marketing.

Prompted by the federal action the Arizona Legislature in 1995 created a state water bank. The bank serves several purposes. For one, it is a strategy for Arizona to secure the unused portion of its 2. 8 million acre-foot Colorado River allocation.

Arizona feels very protective about its unused Colorado River allocation, aware that thirsty California and Nevada have designs on it. Up until CAP came on line in 1985, the state was able to use only about 1.5 maf of its 2.8 million allocation. As noted earlier even with CAP on-line Arizona still was not using its full allocation.

Arizona's water bank is to save some of that water for use in the state. Plans call for 260,000 af of Colorado River water to be delivered via the CAP aqueduct to central and southern Arizona, for underground storage in existing aquifers or to be exchanged with water districts that pump groundwater. Mainly because of the bank's activities, BuRec is predicting that Arizona will use its full entitlement for the first time in 1997.

Along with storing the state's unused Colorado River allocation, the Arizona water bank also provides water storage services to California and Nevada. These states can pay Arizona to store any of their unused Colorado River water and then receive credits depending upon how much water is stored. Pursuant to rules to be adopted by the Interior Secretary, Arizona would restore the water to the states in the future. Arizona would do this by using their stored groundwater instead of its Colorado River apportionment. The states could then pump water directly from the river up to the credited amount they stored in Arizona.

The Arizona water bank is not a marketing strategy. Instead, it provides an interstate service through its conjunctive use of Colorado River surface water and Arizona groundwater reserves. In this way it encourages greater flexibility in Colorado River management.

Despite present difficulties some officials view water marketing as the future of Colorado River management. MacDonnell claims water marketing represents the "third generation of the division of the waters of the river." The first generation occurred when the compact apportioned water between the Upper and Lower Basins. The second generation extends from 1922 to the present and is characterized by development determining water division. A strong presence during generations one and two, politics according to MacDonnell is expected to play a less heavy-handed role during the anticipated third generation. Market forces are likely to gain greater influence.

Before more transferring and marketing of Colorado River water occurs, basic questions about the interstate and intrastate movement of water must be answered. According to panelist Robert Johnson, Lower Basin States regional director, whatever breakthroughs occur in the near future regarding water marketing and transfer likely will apply only to intrabasin transfers. He said that at present the legal and political obstacles are sufficiently formidable to prevent exchanges between the Upper and Lower Basin states.

Colorado River Environmental Concerns

That the Colorado River Compact did not include provisions to protect the environment is no more surprising than that Model T's did not have seat belts. Ideas mature, ripen and have seasons. 1922 was not the season for environmental protection.

Environmental issues, however, are very prominent on the Colorado River today. Patricia Beneke, Assistant Secretary for Water and Science, U. S. Department of the Interior, stated at the conference that environmental concerns will be the next generation of issues on the Colorado River.

An environmental ethic arises as a force in contemporary life through a somewhat different historical process than, say, water marketing and to some extent Indian water rights. Espousing an environmental ethic involves a shift in thinking, a reorientation of values, away from the human-centered and toward acknowledging an obligation to the natural world.

Development, however, was the overriding concern of the 1922 compact. Its intent was "to secure the expeditious agricultural and industrial development of the Colorado Basin, the storage of its waters, and the protection of life and property from floods." Establishing Colorado River rights was a prerequisite to building flood control and storage projects, to better manage the river to serve human needs. This boosted states' potential to grow and develop.

Such a strategy, however was undertaken at a great cost to the environment, and a range of environmental concerns now beset the Colorado River, both in the United States and Mexico. For example, dams and diversions, with water used and reused, created conditions very unfavorable to native fish species. Not only do dams block fish passage, they also reduce spring flows, trap silt, and alter water temperatures, all to the disadvantage of native species. Further, regulated flow destroys inner canyon beaches and is detrimental to spawning habits of native fish. The introduction of exotic fish posed a further threat to native fish. Four species of native fish are endangered in the Colorado River Basin.

A history of environmental neglect on the river and in many other areas throughout the United States signaled the need for protective measures. One such measure, the 1973 Endangered Species Act (ESA), greatly complicated Colorado River management. New criteria now were to be met. Harnessed to turn turbines and irrigate crops, the river now was viewed as part of an ecosystem, its flora and fauna to be protected and preserved. Controversy thus arose whether valuing a river as a vital part of an ecosystem would interfere if not actually conflict with using its waters for strictly utilitarian purposes. This controversy lingers today to fuel environmental debates about the river.

Who is to bear the cost of environmental protection is an unresolved issue. In a panel devoted to environmental concerns, John Leshy, solicitor, U. S. Department of the Interior, expressed concern that the costs of ESA environmental remedies are being unfairly borne by some water users. For example, Indians have been late in using their water due to a lack of capital to develop projects. The Upper Basin states also have been late in developing their water. They now must contend with ESA provisions that those who developed their water earlier avoided. Leshy questions whether it is fair that those who developed their water uses after the passage of the ESA should shoulder the major environmental cost for overall basin recovery.

Not to be ignored are environmental problems in Mexico resulting from this country's management of the Colorado River. Located in Mexico, the Colorado River Delta once was lush with vegetation and wildlife. But the construction of 29 dams and numerous up-river diversion projects during the past 60 years has deprived the delta of natural water flow, with its vital supply of silt and nutrients. As a result, the delta fell victim to Colorado River development. Delta wetlands now persist only where fed by agricultural drainage water or from groundwater seepage.

Arizona's Wellton-Mohawk Irrigation District's drainage flows now make up the primary source of water for the Cienega de Santa Clara, the delta's largest estuary. The district began channeling its highly saline drainage into the delta in 1977 to keep flows from draining into the mainstem of the Colorado River and adding to the river's water quality problems. If the Yuma desalting plant were to come fully on-line, Wellton-Mohawk's drainage would be treated for release into the mainstem of the river. The Cienega de Santa Clara would then be deprived of its vital water source.

The minimal Colorado River flow allocated to Mexico by the Law of the River is not sufficient to protect and preserve the delta. As a result, any preservation efforts must involve maintaining or increasing inflows, especially on a long-term basis. Officials note that this will require a cooperative bi-national effort, with basin states agreeing to an appropriate strategy, possibly involving a reduction of their Colorado River supplies.

Reviewing the compact and its effect on the environment broadens the study of history. Along with showing a connection between past, present, and future, a study of the Colorado River Compact also demonstrates how human and natural history interact. This awareness deepens and enriches the meaning of history.

Responding to natural forces, rivers have a history apart from humans. In seeking to use and control rivers, whether with a primitive, hand-dug irrigation ditch or the very complex Law of the River, humans impose their history on the river. Human history then affects and, in turn, is affected by the river's natural history. The workings of this process is very evident when examining environmental concerns along the Colorado River.

Future Uncertainties

History demonstrates the need of the compact and the Law of the River to be flexible in meeting new circumstances. Future situations no doubt will arise to further challenge the legal and institutional arrangements regulating the Colorado River.

One such occurrence briefly discussed at the conference is if the United States suffered an economic setback due to a prolonged period of inflation, recession or even a depression. A reordering of river management priorities might then occur. For example, support for recreational and environmental efforts might be questioned. The Grand Canyon Protection Act of 1992 requires that river managers consider recreational and fish and wildlife concerns. The act moderated somewhat the strategy of regulating river flow to maximize power generation. In the event of financial hardship would such a commitment be maintained? More broadly, what changes would a financial crisis impose on Colorado River management?

Another contingency that would affect river management is severe sustained drought. Again history, this time the history of Colorado River flows, can help set public policy directives. Historical records indicate that droughts of various severity occur periodically. Tree ring records show that 1584 to 1593 was a period of severe drought, with Colorado River flows averaging about 9.7 maf. More recently, the period from 1954 to 1963 averaged 11.826 maf. (See sidebar on page 9 for information on the effects of drought on the Colorado River.)

Water shortages were not on the minds of compact negotiators in fact, they seemed to believe that surpluses were more likely. As a result, the compact does not include provisions to deal with shortages due to drought.

Some strategies adopted pursuant to the Law of the River are efforts to cope with drought. Water storage facilities built by BuRec provide drought protection to the states, particularly the Lower Basin states. These facilities have a capacity of about four times the annual flow of the Colorado River and are capable of redistributing water from wet years to dry years, at least in response to normal climatic fluctuations.

A prolonged drought, however, would strain the entire system. Who then has priority water rights from a drought-stricken Colorado River? This is a debated issue. Reference to the compact and key elements of the Law of the River suggest someanswers. Interpretations, however, vary a different legal view might find fault with the following premises.

Recognizing the likelihood of a Colorado River treaty with Mexico the compact designated that water for that country would come from unallocated "surpluses" then thought to be available. Upper and Lower Basin states would equally make up any resulting "deficiency." A 1944 U.S-Mexico treaty allocated 1.5 maf of Colorado River water to Mexico. In the absence of surpluses, it would seem that the Upper and Lower Basin states, according to the compact, must each provide 750,000 af for Mexican use. Some say this would be a priority even during severe, sustained drought.

Meeting "present perfected rights" pre-dating the compact including tribal reserved water rights also might be a priority. The compact designated that its provisions would not affect such rights. At the time, this mainly referred to irrigators using Colorado River water. The 1964 Supreme Court decision California v. Arizona recognized tribal reserved water rights under the Winters Doctrine to be present perfected rights.

The compact directs the Upper Basin states to deliver 75 maf in any ten-year period to the Lower Basin states. To help the Upper Basin states make good this obligation, the Colorado River Storage Project Act of 1956 authorized four projects. In the event of a severe drought, the Upper Basin states might need to curtail water use to fulfill their delivery obligation.

With the occurrence of drought, various ambiguities and uncertainties no doubt would surface to challenge the Law of the River. Not securely in place are the necessary legal and institutional mechanisms to interpret the priories, define various options and devise strategies for dealing with drought.

Заключение

A Greek philosopher once said a person never steps into the same river twice. Water flows and surges onward, replacing and replenishing itself. And, indeed, in philosophy and literature a flowing river often symbolizes change and the passing of time.

That a flowing river represents change might also be borne out in public policy matters. This is evident in a study of the Colorado River Compact. In "Future Scenario: On the Colorado River," a concluding session at the Santa Fe conference, Gary Weatherford, attorney with Weatherford & Taaffe, conveyed a sense of that change by chronologically listing various events.

Weatherford emphasized the relatively brief time span, 68 years, between when the compact became effective in 1929 to the present. He also mentioned that only 51 years have passed since the Upper Basin states submitted to Congress their Colorado River planning document. This was at about the same time that the Central Arizona Project was officially presented. Lake Powell was filled 35 years ago. Three years ago Arizona expected not to be using its full CAP allocation until 2040 last year Arizona amended its prediction, now expecting full use by 1998. Public policy changes occur swiftly along the Colorado River.

Not only does public policy run a swift course but it also broadens to cover new areas. Consider three issues not addressed by the compact: water quality, endangered fish, and recreation. As these issues emerged the need for regulatory action became apparent. In response, the 1974 Colorado River Basin Salinity Control Act was passed to deal with salinity and water quality the 1973 Endangered Species Act protected endangered fish and the 1992 Grand Canyon Protection Act recognized the recreational value of the Colorado River to Grand Canyon National Park.

Change and the Colorado River also can be viewed from another broader perspective, from one era to another. The Colorado River Compact was instrumental in inaugurating the age of great water projects, built to ensure that water supplies would be available and delivered when and where needed. That era has ended institutional and management strategies have replaced engineering feats in solving water supply problems. The compact is a monument to this change, a bridge from one era to another.

By reviewing history, the conference also was encouraging a look ahead, because what is true of the past may be true of the future. History shows that the compact and the Law of the River have evolved to confront emerging issues. This historical record lends confidence that further evolution will take place to meet future Colorado River priorities, whether urban growth, environmental goals or water marketing and transfer.


Гледай видеото: Цензура в СССР и США. Как политики меняли историю. (Януари 2022).